• Privacy

  Korfbalvereniging Furore (hierna: KV Furore) vindt het belangrijk om goed om te gaan met de persoonlijke gegevens van haar leden en andere betrokkenen bij de vereniging. Wij hechten daarom veel waarde aan de bescherming uw persoonsgegevens. Met het opgestelde privacybeleid en de uitvoering hiervan, willen we helder en transparant informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen en uw privacy te waarborgen. KV Furore houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Rechten omtrent uw gegevens
  Als lid en betrokkene van KV Furore heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en wordt er gezamenlijk gekeken naar een oplossing. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen?
  Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid of verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens
  KV Furore
  info@kvfurore.nl